SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 27.03.2020

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

  1. marca 2020 (pondelok) na 17.00 hodinu

do veľkej sály kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5. Informácia o opatreniach - šírenie nového koronavírusu

6. Prejednanie a schválenie účelu poskytovania všeobecne prospešných služieb

7. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2019 

8. Informácia starostky obce o dotáciách

  9. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

10. Diskusia

11. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 27.03.2020

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: