SlovenskýMagyarEnglish

Bezplatné WiFi siete na verejných miestach v obci Dedina Mládeže

Oznámenie o realizácii projektu - Bezplatné WiFi siete na verejných miestach v obci Dedina Mládeže

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Bezplatné WiFi siete na verejných miestach v obci Dedina Mládeže

ITMS2014+: 311071T038

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Dedina Mládeže

Miesto realizácie: Obec Dedina Mládeže

Výška nenávratného finančného príspevku: 10 709,73  EUR

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

1. Obecný úrad Dedina Mládeže, adresa: Nám. 4. apríla č. 7/8, 946 03 Dedina Mládeže - 1x externý prístupový bod + 1x interný prístupový bod

2. Park pri Námestí, Dedina Mládeže, adresa: Nám 4. apríla, 946 03 Dedina Mládeže - 4x externý prístupový bod

3. Športové ihrisko Dedina Mládeže, adresa: súp. č. 231, 946 03 Dedina Mládeže - 2x externý prístupový bod

Aktuálny stav realizácie projektu:  Realizácia projektu bola ukončená.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk