SlovenskýMagyarEnglish

Všeobecné záväzné nariadenia

  VZN Obce DM č 2-2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dedina (105.27 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.5/2012 o poplatku na kalendárny rok 2013 (126.91 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie č..1/2013 o úhradách za socialne služby v obci Dedina Mládeže (116.18 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.1/2010 o prenajímaní nájomných bytov vo vlastníctve obce DM (193.06 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.2/2011, ktorým sa vydáva Štatút obecného kronikára Obce DM (102.23 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže (130.95 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o dani za psa (90.9 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.2/2012 o dani za ubytovanie (96.58 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.3/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva (100.12 kb)
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti (102.23 kb)
  VZN Obce Dedina Mládeže č .1/2014 o vymedzení miesta na umiestňovanie plagátov ... (34.5 kb)
  VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2015 o podm.predaja (30.84 kb)
  VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2015 trhový poriadok (39.86 kb)
  VZN č.3/2015 o DZN (16.78 kb)
  VZN č.4/2015 o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov (19.93 kb)
  VZN č.5/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO (58 kb)
  VZN č.1/2016 o nakladaní s KO a DSO (614.33 kb)
  Príloha č.1 k VZN č.1/2016 (243.96 kb)
  VZN obce Dedina Mládeže č.2/2016 o miestnom polatku za KO a DSO na rok 2017 (303.75 kb)