SlovenskýMagyarEnglish

Súčasnosť

Obec Dedina Mládeže s 514 obyvateľmi, ktorá je vzdialená 5 km na sever od Kolárova, leží v Podunajskej nížine na nízkom poriečnom vale Váhu. Stred obce leží v nadmorskej výške 109 m. Súčasťou obce je od 1. 1. 1954 osada Malý Ostrov. Dedina svojou peknou, zachovalou prírodou ponúka turistom ubytovanie v príjemnom prostredí v rodinných domoch s možnosťou pestovania vodných športov na Váhu. Relatívnou blízkosťou mesta a dobrým autobusovým spojením sa môže stať v budúcnosti oblasťou krátkodobej rekreácie a turistiky.

Vstupnou bránou obce je zákonom chránená topoľová aleja pri štátnej ceste Šaľa - Kolárovo. Stred obce tvorí Námestie 4. apríla, ktoré z troch strán obklopujú dominantné budovy obce: škola, kultúrny dom a obecný úrad. Štvrtú stranu dopĺňa miestny park. Ulice obce sú rovné. Verejná zeleň a stromy dotvárajú a spríjemňujú občanom životné prostredie. Dve ulice sú charakteristické rovnakými rodinnými domami, vybudovanými v rokoch 1950-51, niektoré z nich sú už dnes rekonštruované. Obec má vybudované kompletné inžinierske siete, okrem plynofikácie.

Odlesnený chotár tvorí močaristá naplavená rovina so sústavou odvodňovacích kanálov. Má lužné a nivné, príp. močiarne pôdy. Prírodu charakterizuje územie alúvia Váhu so súvislým porastom včleneným do lesného fondu. Miestami sa úzke pásy striedajú so širšími plochami lesa, ktorý reprezentuje skupiny lesných typov dubových a brestových jasenín. Porasty prevažne stredného veku tvoria topole a vŕby. V hustom podraste prevládajú ostružiny, bodliak, pŕhľava a ruža. Územie esteticky dopĺňa tok rieky Váh. Na hrádzu Váhu nadväzujú lesné porasty. Aj na poľnohospodárskych plochách sa miestami zachovali ostrovčeky zelene močiarneho typu. Sú hojne porastené trsťou a pálkami, na brehoch sa pnejú hlavové vŕby. Tieto miesta sú výbornými hniezdiskami vodného vtáctva. Žijú tu kačice, sluky, močiarnice, bučiačiky, trsteniariky a pod.

Severnú časť chotára obce od Malého Ostrova tvorí Veľký les (Nagy erdö) s listnatými a ihličnatými stromami. Hustý les bol vysadený asi pred sto rokmi a tiahne sa až k chotáru obce Zemné. Charakteristickú tvárnosť územia spôsobila erozívna činnosť Váhu a sčasti Malého Dunaja. Kde bola výraznejšia, vznikli bezodné močiare a kde usadenín bolo viac, tam vznikli ostrovčeky suchších miest, vhodné na usadenie sa človeka. Na týchto lúkach (réty) bola hojnosť divej zveriny, vodného vtáctva a rýb. Pretože toto územie bolo nebezpečné a na pobyt nepohodlné, samozrejme, že sa mu človek vyhýbal. Záhrady sa rozprestierali pri brehoch Váhu, vo vnútrozemí sa nachádzali „réty“ , vrbiny, pasienky a fliačiky ornej pôdy. Nachádzali sa tu aj zvyšky mŕtvych ramien (Csádés ér) a trstiny. Plochy využitej pôdy v podstate vzrástli až po regulácii vnútorných vôd v roku 1874.

V 134 prízemných a jednopodlažných rodinných domoch žije 332 obyvateľov slovenskej a maďarskej národnosti. Ďalších 55 obyvateľov tvoria deti miestneho detského domova vo veku od 3 do 26 rokov. V obci žijú občania s rôznym vierovyznaním. Kostol tu nie je. Veriaci dochádzajú na bohoslužby do Kolárova. Domy sú prevažne v súkromnom vlastníctve, vybavené vodovodom, kanalizáciou a ústredným kúrením na tuhé palivo. Cesty sú pokryté asfaltovým kobercom, chodníky vybetónované. Uprostred obce je udržiavaný park a námestie pomenované podľa dátumu založenia obce. Časť obyvateľov nachádza uplatnenie v miestnom poľnohospodárskom podniku, časť z nich podniká, alebo je v zamestnaneckom pomere v miestnych inštitúciách. Za prácou do obce - predovšetkým do poľnohospodárskeho podniku Agroreal a.s. a detského domova - prichádzajú však aj obyvatelia z okolitých obcí a miest.

V obci je materská škola s 18 deťmi, do miestnej základnej školy v ročníkoch 1 - 4 chodí 19 žiakov. Obyvatelia si základné životné potreby nakúpia v troch miestnych predajniach. Malý ostrov je potravinami zásobovaný ambulantne. Občerstvenie nájdu miestni aj „cez poľní“ v hostinci s krytou terasou.

V kultúrnom dome žije spoločenský život mladšia i staršia generácia. Mládež sa schádza v klubovni vybavenej audiovizuálnou technikou i v biliardovej sieni. V klube dôchodcov sa schádzajú predstavitelia staršej generácie. Miestna knižnica s 6283 zväzkami má registrovaných 77 čitateľov. Priestory veľkej sály kultúrneho domu sú prenajímané na rôzne podujatia spoločenského, podnikateľského, či rodinného charakteru. Miestny poľovnícky zväz registruje 25 členov. Vo futbalovom oddieli, ktorý hrá okresnú súťaž, je registrovaných 28 športovcov. Trénujú a svoje zápasy odohrávajú na oplotenom pestovanom športovom ihrisku s prezliekárňami a jednoduchým, nekrytým hľadiskom. Obec má jednu, Malý Ostrov dve autobusové zastávky, dobrý autobusový spoj do Kolárova vzdialeného 5 km, Komárna (27 km) a primeraný aj do Šale (28 km). Železnica obcou Dedina Mládeže neprechádza.