SlovenskýMagyarEnglish

Zmena spôsobu zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat od 1.1.2023

 24.11.2022

Vážení občania - chovatelia hospodárskych zvierat!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno týmto informuje chovateľov hospodárskych zvierat - ovce, kozy, hovädzí dobytok,  ošípané, koňovité zvieratá, hydina (ďalej len "HZ") vo veci pripravovaných zmien.

V legislatívnom procese je návrh novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zásadnou  zmenou je  spôsob zasielania dokladov na premiestnenie a hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat (ďalej len "CRHZ"). Navrhovaná novela  má byť účinná od 1.1.2023. V rámci prechodného obdobia, ktoré bude trvať do 30. júna 2023 je každý chovateľ  si povinný zabezpečiť na vlastné náklady prostriedky na elektronické zasielanie hlásení a dokladov na premiestnenie do CRHZ. Teda od 1. júla bude možná komunikácia medzi chovateľmi hospodárskych zvierat a CRHZ len v elektronickej forme, ktorá má byť povinná pre všetkých chovateľov HZ.

Na to, aby chovatelia vedeli zasielať  zmeny v stave HZ do CRHZ, si musia najskôr vyžiadať z CRHZ - "prístup farmára" , následne dostanú prístupovú GRID kartu, pomocou ktorej sa bude zadávať heslo na umožnenie vstupu na vytváranie elektronických hlásení.

Plemenárske služby SR, š.p. pripravili pre chovateľov k danej téme online školenie, na ktoré je možné sa bezplatne prihlásiť.

Dátum: 29.11.2022 o 13.00

Link: https://meet.google.com/vgc-jjpw-gni?authuser=0<https://meet.google.com/vgc-jjpw-gni?authuser=0&fbclid=IwAR1tHIBoroBNaaVn8ZOS7Yk7neo1cFhsBFeePnkxsYfD4xl0kOtP435NFLg>Zoznam aktualít: