SlovenskýMagyarEnglish

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 11.04.2019

Emailová adresa Obce Dedina Mládeže na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019:

gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a) meno a priezvisko

b) rodné číslo

c) štátna príslušnosť

d) adresa trvalého pobytu

e) korešpondenčná adresa, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  1. osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v

úradných hodinách obce.

2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb na adresu Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla č.8, 946 03 Dedina Mládeže

3. elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb na adresu: gabriela.gonczolova@dedina-mladeze@dcom.sk

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.


Zoznam aktualít: