SlovenskýMagyarEnglish

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia

 30.01.2019

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Dedina Mládeže v súlade s ustanovením § 102 ods. 1 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Dedina Mládeže:

ocu_dedinamladeze@gutanet.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Bližšie informácie o delegovaní a  tlačivo „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke:

https://www.minv.sk/?prezident-info2

V Dedine Mládeže, dňa 30.01.2019


Zoznam aktualít: