SlovenskýMagyarEnglish

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby

 22.08.2017

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby

 

Obec Dedina Mládeže v súlade s ustanovením § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu_dedinamladeze@gutanet.sk (najneskôr do 05.10.2017; na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.)

 

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Bližšie informácie o delegovaní a  tlačivo „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke:

http://www.minv.sk/?vuc17-delegovanie


Zoznam aktualít: