SlovenskýMagyarEnglish

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Výrub topoľov šľachtených a orecha čierneho s odkúpením drevnej hmoty“

 20.02.2015

Obec Dedina Mládeže

v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

___________________________________________________________________________

 

Sp. zn.: 65/2015-1                                  V Dedine Mládeže dňa  11. februára 2015

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Dedina Mládeže ako verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní predmetnej zákazky vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice č.1/2009 o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb a predkladá na zadanie zákazky:

„Výrub topoľov šľachtených a orecha čierneho s odkúpením drevnej hmoty“

výzvu na predloženie cenovej ponuky.

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                     Obec Dedina Mládeže

Sídlo:                      Nám. 4. Apríla č.7/8, 946 03 Dedina Mládeže

Štatutárny orgán:    starosta obce, Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová

Obec Dedina Mládeže je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IČO:                        00306428

DIČ:                        2021014754

telefón:                    035/7779131

e-mail:                     ocu_dedinamladeze@gutanet.sk

Pracovná doba:       od 7.30  hod. do 15.30  hod.

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk: Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka, telefón 0918 873 241

 

2.      Predmet zákazky:

Výrub 62 ks Topoľov šľachtených s odkúpením drevnej hmoty nad 10 cm hrúbky, v k.ú. obce Dedina Mládeže na parcele č.315/1 o obvode kmeňov podľa prílohy č.1. a zároveň výrub a odkúpenie drevín orecha čierneho v poraste 572 v lokalite Malý Ostrov.

Komplexné spracovanie: ťažba, približovanie, manipulácia, odvoz drevnej hmoty.

3.      Opis predmetu zákazky:

-                                                                                            Prevzatie pracoviska pred začatím prác

-                                                                                            Výrub, približovanie, manipulácia, odvoz drevnej hmoty (nad 10 cm)

-                                                                                            Úprava plochy po ťažbe (vzniknuté ryhy, koľaje po mechanizmoch)

-       Na výrub orecha čierneho je podmienkou využiť technológiu s vývoznou súpravou, nakoľko sa jedná o dorub stojacich stromov v existujúcom mladom lesnom poraste.

-                                                                                            Orientačný objem dreva: cca 80 m3 dreviny topoľ a 80 m3 dreviny orech čierny

-                                                                                            Objem dreva môže väčší alebo menší ako je uvedené

-       Navrhovateľ má právo na terénnu obhliadku predmetu súťaže. Termín obhliadky si dohodne telefonicky alebo osobne s kontaktnou osobou

-       Odovzdanie pracoviska po ukončení prác

 

4.      Lehota plnenia:  do 31.03.2015

termín začatia: do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy

 

5.      Miesto plnenia:

k.ú. Dedina Mládeže, parc. č.315/1, pri futbalovom ihrisku a porast 572 v lokalite Malý Ostrov

 

6.      Cena a spôsob určenia ceny:

-          Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady a výnosy spojené s predmetom zákazky,

-          Cena bude stanovená ako pevná v € bez DPH, aj s DPH

7.      Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

§  Súťaže sa môže zúčastniť právnická alebo fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:

-        Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti (nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky), t.j.: živnostenský list alebo výpis z obchodného registra

-        Čestné prehlásenie, že ťažbové práce zabezpečí kvalifikovanými osobami s potrebnými oprávneniami

-        Referencie – zoznam poskytovaných služieb v oblasti ťažbovej činnosti alebo kúpy drevnej hmoty

-        Prehlásenie, že pri podpise zmluvy, pred začatím prác uhradí predmet zákazky vo výške predpokladaného finančného objemu. Podrobnejšie podmienky ohľadom výšky platby budú upravené v kúpnej zmluve.

-        Vybavenie technológiou vývozná súprava.

§   nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie zo súťaže a v prípade zistených nezrovnalostí po podpise zmluvy aj k ukončeniu zmluvného vzťahu

§   navrhovateľ sa podaním súťažného návrhu zaväzuje rešpektovať podmienky vyhlasovateľa

§   všetky výdavky spojené s návrhom do súťaže znáša navrhovateľ

8.      Deklarácia obchodného vzťahu:

Kúpna zmluva.

9.      Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najvyššia cena v €, technologické a strojové vybavenie

Obstarávateľ vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača s najvyššou cenou za technickú jednotku (EUR/m3), s ktorým uzavrie zmluvu.

 

10.  Lehota na podanie ponuky a spôsob predloženia ponuky:

      Do 04.03.2015 do 17.00 hod.

Písomne v uzavretej obálke na adresu: Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. Apríla č.7/8,

946  03 Dedina Mládeže, s označením „cenová ponuka – neotvárať a heslom:

„Výrub topoľov šľachtených a orecha čierneho s odkúpením drevnej hmoty“

 

11.  Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk

Dňa 05.03.2015 na Obecnom úrade v Dedine Mládeže. Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu cenu za technickú jednotku (EUR/m3). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa ponúknutých cien zostupne.

 

12.  Podmienky financovania:

      Úspešný uchádzač je povinný v deň podpisu zmluvy poukázať finančné prostriedky v predpokladanom objeme na účet obstarávateľa, v zmysle zmluvy. Predpokladaný objem finančných prostriedkov sa vypočíta ako súčet ponúknutej ceny x predpokladaný objem (80 m3) pri topole šľachtenom + ponúknutá cena x predpokladaný objem (80 m3) pri orechu čiernom.

 

13.  Informácie pre uchádzačov:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, alebo pokračovať výberom dodávateľa v elektronickej aukcii.

 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

 

S pozdravom

                                                   

                                                                                  Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r ,                                                                                                                                      

                                                                                                    starostka obce


Zoznam aktualít: