SlovenskýMagyarEnglish

Výzva na aktualizovanie žiadosti o nájom bytu

 10.01.2018

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Dedina Mládeže vyzývame žiadateľov o nájom obecného nájomného bytu, aby svoju žiadosť aktualizovali na predpísanom tlačive (príloha č.2 VZN č.4/2017) do 15. februára 2018. V prípade ak si žiadateľ o nájom bytu svoju povinnosť týkajúcu sa aktualizácie žiadosti do stanoveného termínu nesplní, bude vyradený z evidencie žiadateľov o nájom obecného bytu.


Zoznam aktualít: