SlovenskýMagyarEnglish

Výskyt vtáčej chrípky na Slovensku

 10.01.2020

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI)

subtypu H5N8 v roku 2020 v Slovenskej republike– aktuálna informácia

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 8.1.2020 a následne 9.1.2020 diagnostikovalo   pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike. Jedná sa o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

Choroba bola zistená  v súkromnom chove dospelej hydiny( drobnochovateľ)  – kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra. Chovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny z celkového počtu 22.  Zvieratá sa v chove už nenachádzajú a boli zneškodnené samotným chovateľom. Následne prebehlo predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny .

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra  postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy ( opatrenia na kontrolu moru hydiny),  vykonáva epizootologické šetrenie,  ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy. Predbežným šetrením sa predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom , nakoľko hydina bola chovaná v otvorenom priestore.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre  nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

Vážení občania!

Žiadame Vás, aby všetci chovatelia hydiny boli v strehu, je potrebné zaktivizovať všetky opatrenia zamedzujúce vzniku nákazy, najmä čo sa drobnochovov týka, urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo priamemu styku chovanej hydiny s divo žijúcim vtáctvom – hlavne s vodnou divo žijúcou hydinou.


Zoznam aktualít: