SlovenskýMagyarEnglish

Voľba hlavného kontrolóra - Főellenőr-választás

 20.02.2015

Uznesenie č.8/2015

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

konaného dňa 13. februára  2015 

 

K programovému bodu č. 9 – Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa voľby hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže

 

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže

A. Schvaľuje

vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže a  ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže a náležitosti prihlášky nasledovne:

     l. vyhlasuje

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 27. marca 2015 voľby hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže v rozsahu výkonu funkcie 20% pracovného úväzku

     2. určuje

a)      nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

-          kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie

                                             

    -     ďalšie predpoklady: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

                                              bezúhonnosť                                            

                -     iné predpoklady:  komunikatívnosť,

                                                     organizačné a riadiace schopnosti,

                                                     znalosť legislatívy v oblasti samosprávy.                                                                          

         b) náležitosti, ktoré musí písomná prihláška obsahovať:

- osobné údaje kandidáta,

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 11 ods.4 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-    výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-   údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

-    profesijný životopis,

-   motivačný list.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr do

dňa 13. marca 2015 vrátane na Obecný úrad Dedina Mládeže, Nám. 4. Apríla č.7/8, 946 03 Dedina Mládeže.

   3. ustanovuje

    spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže tajným hlasovaním.

 

Hlasovanie za: Mahuliena Skalnická, Marcel Tuška, Tibor Fülöp, Marián Plavec, Ing. Ottó Varga

proti: nikto

zdržal sa: nikto                                                                         

 

 Mgr. Ing. Gabriela  G Ö N C Z Ö L O V Á, v.r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: