SlovenskýMagyarEnglish

Termíny zasadnutí OZ na rok 2015

 20.02.2015

OBEC DEDINA MLÁDEŽE

 

 

T e r m í n y

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dedine Mládeže

 

zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dedine Mládeže

na kalendárny rok 2015,

v zmysle schváleného plánu zasadnutí  boli stanovené nasledovne:

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Termín

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva         

13.02.2015 

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva          

11.03.2015

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva         

17.06.2015

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

23.09.2015

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

16.12.2015

    

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v súlade s ust. § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje

na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 

 

 

V Dedine Mládeže, dňa 9. februára 2015

 

 

 

 

                                                                               Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.                                                                                          

                                                                                               starostka obce


Zoznam aktualít: