SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 25.11.2014

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

1.      decembra 2014 (pondelok) na 17,00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  – predseda miestnej volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                                                              Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.

                                                                                                                                             starostka obce


Zoznam aktualít: