SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 09.12.2019

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

  1. decembra 2019 (piatok) na 16.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5. Prezentácia projektu pre evidenciu odpadov

6. Žiadosť  o odpredaj pozemku

7. Správa HKO o vykonaných kontrolách v II.Q. 2019

8. Správa HKO o kontrolnej činnosti v roku 2019

9. Žiadosť HKO o udelenie súhlasu OZ

10. Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2020

11. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2019 o miestnom poplatku

      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022

  13. Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtu Obce Dedina Mládeže na roky 2020-2022

  14. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe

        obce Dedina Mládeže za rok 2018

15. Individuálna výročná správa obce Dedina Mládeže za rok 2018

16. Informácia starostky obce o voľbách do NR SR v roku 2020

17. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

18. Diskusia

19. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 09.12.2019

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: