SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 8. (mimoriadne) zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 08.11.2019

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

8. (mimoriadne) zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

  1. novembra 2019 (pondelok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná  

    časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce   

    Dedina  Mládeže“

5. Prejednanie a schválenie poskytnutia nákupných poukazov

6. Prejednanie a schválenie možnosti splatenia a čerpania úveru  

7. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 08.11.2019

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: