SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 10.09.2019

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

  1. septembra 2019 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2018

5. Prejednanie a schválenie Zásad o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení

    týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2019

7. Informácie starostky obce o projektoch

8. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

  9. Diskusia

10. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 10.09.2019

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: