SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 09.07.2019

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

  1. júla 2019 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Prejednanie odkúpenia pozemku pri futbalovom ihrisku

5. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

  6. Diskusia

  7. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 09.07.2019

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: