SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 17.06.2019

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

  1. júna 2019 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2018

5. Prejednanie a schválenie zámeny pozemkov pri futbalovom ihrisku

6. Porušenie zákonného predkupného práva obce

7. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Dedina Mládeže - informácia

8. Ponuka na odpredaj akcií – prejednanie

9. Prejednanie podania žiadosti obce o odkúpenie nehnuteľného majetku štátu

10. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

11. Diskusia

12. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 17.06.2019

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: