SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 24.05.2019

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

31. mája 2019 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2018

5. Plán kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl až december 2019

6. Správa o činnosti spoločného obecného úradu za rok 2018

7. Prejednanie a schválenie zmeny režimu hospodárenia v lese na Malom Ostrove

8. Informácia starostky obce o úspešných projektoch obce

9. Informácia starostky obce o súdnom spore a porušení predkupného práva obce

10. Prejednanie a schválenie zámeny pozemkov pri futbalovom ihrisku

11. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

12. Diskusia

13. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 24.05.2019

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: