SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ

 23.03.2015

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec !

 

Pozývam Vás na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

 27. marca 2015 (piatok) na 17,00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

 

Program:

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Určenie členov volebnej komisie

  4. Voľba hlavného kontrolóra obce Dedina Mládeže

  5. Záver

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

                                                                                 Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r. starostka obce


Zoznam aktualít: