SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 31. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 30.11.2018

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    4. decembra 2018 (utorok) na 16.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Prejednanie žiadosti o prenájom nebytového priestoru

5. Prejednanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2019

6. Informácie starostky

7. Diskusia

8. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: