SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 22.11.2018

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    23. novembra 2018 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Prejednanie Výzvy na doplnenie žiadosti o NFP s názvom projektu Bezplatné  

    WiFi siete na verejných priestranstvách v obci Dedina Mládeže

  4. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: