SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 26.02.2019

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

  1. marca 2019 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Správa o kontrole HKO

5. Prejednanie zmluvy o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru

6. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve Dedina Mládeže

7. Prejednanie a schválenie podania žiadostí o poskytnutie dotácie

8. Organizačné

9. Diskusia

10. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: