SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

 10.03.2015

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

 13. marca 2015 (piatok) na 17,00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

  5. Odborné stanovisko HKO obce k návrhu viacročného rozpočtu a rozpočtu obce Dedina  

      Mládeže na rok 2015

  6. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže na rok 2015

  7. Organizačné

  8. Diskusia

  9. Záver

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili.  

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: