SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 22.10.2018

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    26. októbra 2018 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva

5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Dedina Mládeže

    za hospodársky rok 2017 a prejednanie Výročnej správy Obce Dedina Mládeže za rok 2017

6. Prejednanie a schválenie uzatvorenia Kúpnej zmluvy

7. Informácie starostky obce o projektoch

  8. Organizačné

  9. Diskusia

10. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: