SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 28. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 31.07.2018

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    3. augusta 2018 (piatok) na 16.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Prejednanie a schválenie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

5. Prejednanie a schválenie odkúpenia pozemkov v zmysle znaleckého posudku č.14/2018

6. Prejednanie a schválenie audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu

7. Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2017

  8. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2018

  9. Prejednanie a schválenie zmlúv týkajúcich sa projektu Rozšírenie Ekodvora v obci

    Dedina Mládeže    

10. Informácie starostky obce o projektoch obce

11. Organizačné

12. Diskusia

13. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: