SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 27. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 18.06.2018

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    22. júna 2018 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva

5. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2018  

6. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2017

7. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2017

8. Prejednanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

    na obdobie júl až december 2018

9. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže na celé nasledujúce  

    volebné obdobie 2018 – 2022 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre  

    voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Dedina Mládeže na funkčné obdobie

     2018 – 2022

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Dedina Mládeže na celé nasledujúce volebné   

    obdobie 2018 - 2022

11. Požiarny poriadok obce Dedina Mládeže

12. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dedina Mládeže 2018 - 2022

13. Informácia starostky

14. Diskusia

15. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: