SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 26. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 24.04.2018

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    27. apríla 2018 (piatok) na 16.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva

5. Prerokovanie „Petície proti výrubu starej hory na Malom Ostrove“ a jej vybavenia

      6. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: