SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 25. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 03.04.2018

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    6. apríla 2018 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Prejednanie žiadostí doručených na obecný úrad

5. Prejednanie a schválenie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva práva k nehnuteľnostiam

6. Informácia o projektoch obce

7. Organizačné

     8. Diskusia

     9. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: