SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 19.02.2018

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

Pozývam Vás na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

                    23. februára 2018 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácia o hospodárení na lesných pozemkoch obce

5. Prejednanie žiadostí doručených na obecný úrad

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2017

7. Informácia o projektoch obce

8. Prejednanie a schválenie plánu zasadnutí OZ v roku 2018

9. Prejednanie Internej smernice upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona

    č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

    neskorších predpisov

 10. Schválenie zoznamu žiadateľov o obecný nájomný byt

 11. Organizačné

   12. Diskusia

   13. Záver

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: