SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 07.10.2022

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

12. októbra 2022 (streda) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ

5. Schválenie zmeny sídla obecného úradu

6. Prerokovanie konceptu projektovej dokumentácie - Pasport dopravného značenia v obci

7. Informácia starostky obce o projektoch a výzvach na podanie žiadosti o dotáciu

8. Informácia starostky obce o možnosti spoločného obstarávania energií

  9. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

10. Diskusia

11. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 6. októbra 2022

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce

Zoznam aktualít: