SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 27.11.2017

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

1.      decembra 2017 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zriadenie komisie a vyhodnotenie OVS Dedina Mládeže 2018/1

5. Prejednanie a schválenie návrhu zápisu do kroniky obce Dedina Mládeže za rok 2010

6. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.5/2017 o miestnom poplatku

    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2017  

8. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu Obce Dedina Mládeže

    na roky 2018 - 2020

9. Prejednanie a schválenie rozpočtu Obce Dedina Mládeže na rok 2018

10. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie

      január až jún 2018   

11. Organizačné

  12. Diskusia

13. Záver

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce