SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 05.09.2022

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

9. septembra 2022 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ

5. Vyhodnotenie pripomienok došlých  počas prerokovania Územného plánu

     obce Dedina Mládeže   – zmeny a doplnky č.2

6. Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 2. štvrťrok 2022 a rozpočtové opatrenia

7. Informácia starostky obce o dotáciách

8. Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO-N 14 a.s. za rok 2021

  9. Informácia starostky obce o pripravenosti na spojené voľby do orgánov samosprávnych 

      krajov a voľby do samosprávy obcí   

10. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

11. Diskusia

12. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 5. septembra 2022

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce

Zoznam aktualít: