SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 22. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 23.10.2017

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

27. októbra 2017 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácia o hospodárení na lesných pozemkoch obce – Ing. Peter Orémusz

5. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly evidencie, správy a hospodárenia s nájomnými   

    bytmi vo vlastníctve obce a informácia starostky obce o kontrole z Okresného úradu Nitra 

    na 4 bytové jednotky

6. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2017 o prevádzkovom poriadku

    pohrebiska

7. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.3/2017 o tvorbe a použití fondu

    prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže

8. Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.4/2017 o podmienkach

    prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže

9. Voľba prísediacich na Okresný súd Komárno

10. Schválenie obecného kronikára

11. Schválenie zoznamu členov kontrolnej skupiny obce podľa zákona o ochrane pred požiarmi

12. Informácie o projektoch

13. Organizačné

  14. Diskusia

15. Záver

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: