SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 23.06.2022

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

29. júna 2022 (streda) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ

5. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2021

6. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2021

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce, volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026

8. Voľba prísediacich na Okresný súd Komárno

9. Žiadosť o zmenu územného plánu

10. Schválenie uzatvorenia Kúpnej zmluvy – OVS 2022/01

11. Prerokovanie dotácie z PRV

12. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

13. Diskusia

14. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 23. júna 2022

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce

Zoznam aktualít: