SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 08.08.2017

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

11. augusta 2017 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4.  Prejednanie a schválenie VZN č.1/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných  

     plagátov v čase volebnej kampane

5. Prejednanie Výročnej správy Obce Dedina Mládeže za rok 2016

6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Dedina Mládeže

    za rok 2016

7. Informácia o hospodárení spoločnosti STKO N-14 a.s. za rok 2016

8. Prejednanie a schválenie predpisu Zásady vybavovania sťažností v podmienkach Obce

    Dedina Mládeže č.1/2017

9. Organizačné

   10. Diskusia

 11. Záver

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: