SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 20. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 26.06.2017

                    

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

30. júna 2017 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2016

5. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2016

6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie júl až december 2017

7. Prejednanie Internej smernice č.1 o poskytovaní informácií v zmysle zákona

NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

8. Organizačné

   9. Diskusia

 10. Záver

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: