SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 28.02.2022

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

4. marca 2022 (piatok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ

5. Prejednanie prenájmu obecných pozemkov

6. Zámena obecných pozemkov

7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Dedina Mládeže za rok 2021

8. Prejednanie problematiky kybernetickej bezpečnosti obce

9. Schválenie audítorskej spoločnosti  

10. Informácia o pripomienkovaní Konceptu územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

11. Informácia o sociálnej službe SANTEA

12. Informácia starostky obce o pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine    

13. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

14. Diskusia

15. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 28. februára 2022

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: