SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

 12.02.2015

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

 13. februára 2015 (piatok) na 17,00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

  5. Prejednanie a schválenie návrhu termínov zasadnutí OZ na rok 2015

  6. Správa HKO o následnej kontrole prenájmu obecných bytov č.4/2014

  7. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2015

  8. Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa obecných nájomných bytov

  9. Prejednanie a schválenie záležitostí týkajúcich sa voľbu hlavného kontrolóra obce Dedina

      Mládeže

10. Prejednanie návrhu VZN Obce Dedina Mládeže č.1/2015 o podmienkach predaja 

      výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Dedina

      Mládeže a návrhu VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2015 o trhovom poriadku na trhových

      miestach v katastrálnom území obce Dedina Mládeže

 11. Organizačné

 12. Diskusia

 13. Záver

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ing. Gabriela Gönczölová, v.r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: