SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 17.05.2017

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

17. máj 2017 (streda) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2016

5. Informácie o projektoch obce

6. Prejednanie a schválenie prefinancovania projektu „Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina   Mládeže“

7. Organizačné

8. Diskusia

  9. Záver

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: