SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 13.12.2021

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

17. decembra 2021 (piatok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ

5. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024

6. Prejednanie a schválenie rozpočtu Obce Dedina Mládeže na rok 2022

7. Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2022

8. Zámena pozemkov – prejednanie a schválenie zámennej zmluvy   

9. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

10. Diskusia

11. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 13. decembra 2021

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: