SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 15.11.2021

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

19. novembra 2021 (piatok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ

5. Výročná správa Obce Dedina Mládeže za rok 2020

6. Správa o plnení rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2021

7. Správa HKO o vykonanej kontrole

8. Správa audítora 

9. Prejednanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb  

10. Zámena pozemkov – prejednanie a schválenie zámeru

11. Prejednanie a schválenie zoznamu záujemcov o obecný nájomný byt

12. Prejednanie a schválenie kúpnej zmluvy

13. Prejednanie a schválenie zmluvy o dielo

14. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

15. Diskusia

16. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 15. novembra 2021

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: