SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 06.09.2021

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

9. septembra 2021 (štvrtok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo 16. zasadnutia OZ

5. Informácia starostky obce o hospodárení spoločnosti STKO-N 14 a.s. za rok 2020

6. Schválenie podmienok vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného 

    hnuteľného majetku obce

7. Zámena pozemkov – prejednanie a schválenie zámeru   

8. Informácia starostky obce o dotáciách

9. Čipovanie odpadových nádob

10. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

11. Diskusia

12. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 6. septembra 2021

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: