SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 21.06.2021

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

24. júna 2021 (štvrtok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ

5. Projektové zámery Vybudovanie Veterného parku Dedina Mládeže – návrhy zmlúv

6. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Dedina Mládeže za rok 2020, Stanovisko HKO  

    k záverečnému účtu obce Dedina Mládeže za rok 2020  

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole

  8. Plán hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2021

  9. Žiadosť Štefana Csenteho o odkúpenie pozemku - schválenie

10. Žiadosť Marcela Mišečku o prenájom nebytových priestorov – schválenie

11. Smernica Obce Dedina Mládeže č.1/2021 o poplatkoch

12. Sčítanie obyvateľov 2021

  13. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

14. Diskusia

15. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 21. júna 2021

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce

Zoznam aktualít: