SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 30.01.2017

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

3. februára 2017 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov

5. Prejednanie a schválenie podania žiadostí o dotácie

6. Organizačné

  7. Diskusia

  8. Záver

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: