SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 26.04.2021

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

30. apríla 2021 (piatok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo 14. zasadnutia OZ

5. Projektové zámery Vybudovanie Veterného parku Dedina Mládeže – prerokovanie

6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – prejednanie problematiky

7. Správa komisie ochrany verejného záujmu pri OZ o podanom majetkovom priznaní starostky obce za rok 2020

8. Úprava rozpočtu obce Dedina Mládeže za 1. štvrťrok 2021

9. Žiadosť Štefana Csenteho o odkúpenie pozemku

 10. Žiadosť Marcela Mišečku o prenájom nebytových priestorov

 11. Žiadosť pána Cyrila Syča o vysporiadanie pozemkov

 12. Žiadosť Beáty Samek o prenájom nebytových priestorov

   13. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

 14. Diskusia

 15. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 26. apríla 2021

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: