SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 07.12.2016

Starostka Obce Dedina Mládeže

 

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

 

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

 

Pozývam Vás na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

 

na deň

 

9. decembra 2016 (piatok) na 17.00 hodinu

do kancelárie starostky obce Dedina Mládeže.

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Správa HKO o vykonanej kontrole

5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na obdobie január až jún 2017

6. Prejednanie a schválenie VZN obce Dedina Mládeže č.2/2016 o miestnom poplatku za     

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7. Prejednanie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom ornej pôdy

8. Správa o plnení rozpočtu obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2016

9. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce Dedina Mládeže na roky 2017 –

    2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

10. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Dedina Mládeže na rok 2017

  11. Organizačné

  12. Diskusia

  13. Záver

 

 

 

      Žiadam pozvaných, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva bezpodmienečne zúčastnili. 

 

 

 

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: