SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 14. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 23.02.2021

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

5. marca 2021 (piatok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Prezentácia projektového zámeru Vybudovanie Veterného parku Dedina Mládeže

5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ

6. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 4. štvrťrok 2020

  7. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

  8. Diskusia

  9. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 23. februára 2021

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: