SlovenskýMagyarEnglish

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Dedina Mládeže

 09.12.2020

Starostka Obce Dedina Mládeže

P O Z V Á N K A  /  M E G H Í V Ó

Vážená poslankyňa, poslanec, hlavná kontrolórka!

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže

na deň

14. decembra 2020 (pondelok) na 17.00 hodinu

do kultúrneho domu v Dedine Mládeže.

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ

5. Správa o plnení rozpočtu Obce Dedina Mládeže za 3. štvrťrok 2020 a schválenie rozpočtových opatrení

6. Individuálna výročná správa obce Dedina Mládeže za rok 2019

  7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe obce Dedina Mládeže

      za rok 2019

  8. Správa HKO o vykonanej kontrole v 2. polroku 2020

9. Správa HKO o kontrolnej činnosti v roku 2020 

10. Plán kontrolnej činnosti HKO za I. polrok 2021

11. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtov na roky 2021-2023

12. Prejednanie a schválenie návrhu Rozpočtov Obce Dedina Mládeže na roky 2021-2023

13. Prerokovanie podaných žiadostí

14. Prejednanie a schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska

      v obci Dedina Mládeže

15. Informačná správa starostky obce – organizačné záležitosti

16. Diskusia

17. Záver

V Dedine Mládeže, dňa 9. decembra 2020

                                                                                JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.

                                                                                                  starostka obce


Zoznam aktualít: